Jó hír a zártkert tulajdonosoknak

Jó hír a zártkert tulajdonosoknak

A korábbi jogi szabályozás előírásai szerint zártkertként nyilvántartott ingatlanok egy része valójában nem hobbitelek, azokon mezőgazdasági tevékenységet részben vagy egyáltalán nem végeznek a tulajdonosok.

A jellemzően üdülőövezetben fekvő „szőlő”, „gyümölcsös” művelési ágban nyilvántartott földrészletek, sokszor nyaralók, a gyümölcstárolóként megépült épületek, pedig üdülők, vagy nem ritkán, nemes egyszerűséggel: lakóházak.

A zártkertek értékesítése hosszadalmas és nehéz, a zártkertet a tulajdonos művelni köteles.

A zártkertek a Földforgalmi törvény hatálya alá tartoznak, értékesítésük a földekre irányadó bonyolult és hosszadalmas szabályok szerint történhet. Alkalmazni kell a törvényes elővásárlási jogok gyakorlásának Földforgalmi törvényen alapuló szabályait, annak hosszas eljárásrendjét, amely a kifüggesztési és jóváhagyási folyamat miatt akár fél évet is igénybe vehet. A szerződést különleges biztonsági okmányon kell elkészíteni.

A zártkert „földhasználójának” a termőföld védelméről szóló törvény alapján hasznosítási kötelezettsége van, amelynek során köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani. Amennyiben a földhasználó a hasznosítási kötelezettségét elmulasztja, földvédelmi bírsággal sújtható.

A zártkertként nyilvántartott földeken felépült – ténylegesen lakás vagy üdülő céljára használt – építmények tulajdonosai számos problémával szembesülnek, így például nem fogadják el az ingatlant hitelfedezetnek, nem kaphatnak lakcímkártyát, gyakorta túlépítették a korábban megengedett három százalékot, vagy pl. nem lehet rá lakásbiztosítást sem kötni, pedig nem vagyunk kevesen, akiknek minden vagyona a külterületi zártkertbe van zárva.

2016. év elején megérkezett a megoldás:

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lépett hatályba. 

Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A művelés alól kivont zártkert szabadon, a belterületi kivett ingatlanokhoz hasonló „könnyedséggel” átruházható, nincs művelési kötelezettség és nemcsak mezőgazdasági épület építhető rá.

Aki többet szeretne tudni az új jogszabályról, a lehetőségekről, vagy szeretné zártkertjét művelés alól kivonni, annak szívesen adok felvilágosítást és nyújtok ügyvédi segítséget.